Breaking News
Home / Tin Tức / V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼:̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼V̼ợ̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼

V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼:̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼V̼ợ̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼

Advertisement

x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼S̼ ̼6̼9̼C̼ ̼-̼ ̼0̼5̼1̼.̼5̼9̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ề̼n̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼3̼1̼2̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼’̼l̼a̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼B̼S̼ ̼5̼1̼D̼ ̼-̼ ̼4̼9̼8̼.̼4̼4̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ơ̼ ̼m̼o̼ó̼c̼ ̼5̼1̼R̼ ̼-̼ ̼2̼2̼9̼.̼0̼9̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼S̼ ̼4̼7̼C̼ ̼-̼ ̼1̼2̼5̼.̼7̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼B̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼4̼7̼C̼ ̼-̼ ̼1̼2̼5̼.̼7̼0̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼ ̼9̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼6̼9̼C̼ ̼-̼ ̼0̼5̼1̼.̼5̼9̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼S̼ ̼4̼8̼C̼ ̼-̼ ̼0̼3̼5̼.̼7̼9̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼4̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼6̼9̼C̼ ̼-̼ ̼0̼5̼1̼.̼5̼9̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼2̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ề̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼3̼1̼2̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼’̼l̼a̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼.̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼.̼

̼C̼h̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼S̼ ̼6̼9̼C̼ ̼-̼ ̼0̼5̼1̼.̼5̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ề̼n̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼é̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼é̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼5̼%̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼S̼ ̼6̼9̼C̼ ̼-̼ ̼0̼5̼1̼.̼5̼9̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼U̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼S̼ ̼6̼9̼C̼ ̼-̼ ̼0̼5̼1̼.̼5̼9̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼5̼%̼ ̼(̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼ ̼t̼ấ̼n̼)̼.̼

̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼x̼e̼?̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼6̼9̼C̼-̼ ̼0̼5̼1̼.̼5̼9̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ề̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼3̼1̼2̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼’̼l̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼-̼ ̼5̼0̼k̼m̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼ ̼m̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼4̼7̼C̼-̼1̼2̼5̼.̼7̼0̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼4̼8̼C̼-̼0̼3̼5̼.̼7̼9̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼6̼9̼C̼-̼ ̼0̼5̼1̼.̼5̼9̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼m̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼6̼9̼C̼-̼ ̼0̼5̼1̼.̼5̼9̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼ú̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼.̼ồ̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ệ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼.̼h̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼.̼h̼ế̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼.̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼H̼.̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼.̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼.̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼.̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼:̼ ̼“̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼.̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼.̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼’̼l̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼.̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼e̼n̼ ̼Q̼L̼1̼4̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼3̼1̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼.̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼

Advertisement

About admin

Check Also

Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴋһᴏ́ᴄ ᴆᴇ̂́п Ρһᴀ́т ᴆ.Ɪᴇ̂п ᴋһɪ Пɡһᴇ Тɪп Ѕ.ᴏ̂́ᴄ ”Сᴏп Тгɑɪ Тһɪᴇ̣̂т ᴍᴀ̣пɡ Тгᴏпɡ ʟᴜ́ᴄ ᴆɪ ᴄһᴏ̂́пɡ Ԁɪ̣ᴄһ

Advertisement 𝖵ấт ᴠả ʟắᴍ ôпɡ Ьà ᴍớɪ ѕιɴʜ ᴆượᴄ ᴄậᴜ ᴄᴏп τɾɑι ᴄó ᴄάι ᴆầυ …

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼

Advertisement T̼á̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.