C̼ự̼c̼ ̼S̼ố̼c̼:̼ ̼1̼5̼h̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼N̼a̼y̼ ̼5̼/̼5̼,̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼V̼à̼ ̼Đ̼T̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼Đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼i̼n̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼

B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ …

C̼ự̼c̼ ̼S̼ố̼c̼:̼ ̼1̼5̼h̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼N̼a̼y̼ ̼5̼/̼5̼,̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼V̼à̼ ̼Đ̼T̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼Đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼i̼n̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼ Read More