Breaking News
Home / Tin Tức / С̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̀ ̼Ԁ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̣̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ѕ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼

С̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̀ ̼Ԁ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̣̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ѕ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼

Advertisement

M̼ộ̼t̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ ở̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ đ̼ã̼ p̼h̼ả̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼ù̼n̼g̼ k̼í̼n̼ c̼h̼ả̼y̼ k̼h̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ m̼á̼u̼. T̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ đ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ d̼à̼i̼ n̼g̼à̼y̼,̼ c̼h̼ị̼ đ̼ã̼ ở̼ n̼h̼à̼ ”̼t̼ự̼ s̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼ đ̼ể̼ g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ý̼.

C̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ N̼a̼m̼ h̼ọ̼c̼ v̼à̼ H̼i̼ế̼m̼ m̼u̼ộ̼n̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ n̼g̼à̼y̼ h̼ô̼m̼ n̼a̼y̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ừ̼a̼ t̼i̼ế̼p̼ m̼ộ̼t̼ c̼ặ̼p̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ n̼g̼o̼à̼i̼ 2̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ b̼ị̼ t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼ù̼n̼g̼ k̼í̼n̼ v̼à̼ c̼h̼ả̼y̼ k̼h̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ m̼á̼u̼.

D̼o̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ d̼à̼i̼ n̼g̼à̼y̼,̼ c̼h̼ị̼ đ̼ã̼ t̼h̼ủ̼ d̼â̼m̼ đ̼ể̼ g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ý̼. C̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼h̼ị̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ b̼ộ̼ p̼h̼ậ̼n̼ s̼.i̼n̼h̼ d̼.ụ̼c̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ d̼o̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ d̼ụ̼n̼g̼ c̼ụ̼ t̼h̼.ủ̼ d̼.â̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼h̼ù̼ h̼ợ̼p̼.

B̼á̼c̼ s̼ĩ̼ Đ̼i̼n̼h̼ H̼ữ̼u̼ V̼i̼ệ̼t̼ -̼ K̼h̼o̼a̼ N̼a̼m̼ h̼ọ̼c̼,̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ N̼a̼m̼ h̼ọ̼c̼ v̼à̼ H̼i̼ế̼m̼ m̼u̼ộ̼n̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ -̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼ k̼h̼i̼ đ̼ề̼ c̼ậ̼p̼ t̼h̼.ủ̼ d̼â̼.m̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼a̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼g̼h̼ĩ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼m̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼h̼ự̼c̼ t̼ế̼,̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼à̼y̼ ở̼ n̼ữ̼ c̼ũ̼n̼g̼ p̼h̼ổ̼ b̼i̼ế̼n̼ v̼à̼ đ̼a̼ d̼ạ̼n̼g̼.

T̼h̼ủ̼ d̼â̼m̼ b̼ả̼n̼ c̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ t̼i̼ế̼t̼ r̼a̼ h̼o̼r̼m̼o̼n̼e̼ g̼i̼ú̼p̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼ư̼ t̼h̼á̼i̼ h̼ơ̼n̼,̼ g̼i̼ả̼m̼ s̼t̼r̼e̼s̼s̼. N̼ế̼u̼ t̼ầ̼n̼ s̼u̼ấ̼t̼ t̼h̼.ủ̼ d̼â̼..m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ơ̼n̼ c̼ả̼ s̼ố̼ l̼ầ̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼o̼i̼ l̼à̼ b̼ấ̼t̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼. ”̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ h̼ạ̼n̼ t̼ầ̼n̼ s̼u̼ấ̼t̼ q̼u̼.a̼n̼ h̼ệ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ c̼ặ̼p̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ t̼ừ̼ 3̼

5̼ l̼ầ̼n̼/̼t̼u̼ầ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ n̼ế̼u̼ v̼ì̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ n̼à̼o̼ đ̼ó̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ x̼a̼ n̼h̼a̼u̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ p̼h̼ả̼i̼ ”̼t̼ự̼ s̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼ 1̼-̼3̼ l̼ầ̼n̼/̼t̼u̼ầ̼n̼ đ̼ể̼ t̼h̼o̼ả̼ m̼ã̼n̼ t̼h̼ì̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼-̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ V̼i̼ệ̼t̼ g̼i̼ả̼i̼ t̼h̼í̼c̼h̼.

T̼h̼e̼o̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ V̼i̼ệ̼t̼,̼ n̼ữ̼ g̼i̼ớ̼i̼ c̼h̼ỉ̼ n̼ê̼n̼ ”̼t̼ự̼ s̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ b̼ấ̼t̼ k̼h̼ả̼ k̼h̼á̼n̼g̼. V̼i̼ệ̼c̼ l̼ạ̼m̼ d̼ụ̼n̼g̼ h̼o̼ặ̼c̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼.ủ̼ d̼â̼..m̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼ữ̼ g̼i̼ớ̼i̼ b̼ị̼ c̼h̼a̼i̼ l̼ì̼,̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ k̼h̼o̼á̼i̼ c̼ả̼m̼.

M̼ộ̼t̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ n̼a̼m̼ h̼ọ̼c̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼ t̼h̼.ủ̼ d̼..â̼m̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ v̼ề̼ c̼ơ̼ b̼ả̼n̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼c̼h̼ t̼ự̼ t̼h̼ỏ̼a̼ m̼ã̼n̼ t̼.ì̼n̼h̼ d̼..ụ̼c̼. D̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ý̼ b̼ị̼ h̼ạ̼n̼ c̼h̼ế̼,̼ n̼ữ̼ g̼i̼ớ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ ”̼y̼ê̼u̼”̼ t̼ự̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ t̼ỉ̼ l̼ệ̼ ”̼l̼ê̼n̼ đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼t̼ 2̼0̼%̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼,̼ h̼ơ̼n̼ 9̼0̼%̼ n̼ữ̼ g̼i̼ớ̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ đ̼ạ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼o̼á̼i̼ c̼ả̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ ”̼t̼ự̼ s̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼. V̼ì̼ v̼ậ̼y̼,̼ n̼ế̼u̼ t̼h̼i̼ t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ l̼à̼m̼ đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼,̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ừ̼n̼g̼ n̼ê̼n̼ t̼r̼á̼c̼h̼ m̼ó̼c̼ v̼à̼ c̼ắ̼n̼ r̼ứ̼t̼ l̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼.

T̼h̼.ủ̼ d̼â̼..m̼ c̼h̼ỉ̼ b̼ị̼ c̼o̼i̼ l̼à̼ ”̼b̼ệ̼n̼h̼ h̼o̼ạ̼n̼”̼ n̼ế̼u̼ n̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ ở̼ n̼ơ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼ộ̼n̼g̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼. T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ n̼à̼y̼,̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼h̼ủ̼ d̼.â̼m̼. s̼ẽ̼ m̼a̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ q̼u̼ấ̼y̼ r̼ố̼i̼ v̼à̼ k̼.h̼i̼ê̼u̼ d̼.â̼.m̼.

Đ̼ể̼ ”̼t̼ự̼ s̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼,̼ g̼i̼ớ̼i̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ m̼ô̼n̼ c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ c̼á̼o̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ c̼h̼ỉ̼ n̼ê̼n̼ c̼o̼i̼ t̼h̼,̼ủ̼ d̼,̼,̼â̼m̼ l̼à̼ g̼i̼ả̼i̼ p̼h̼á̼p̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ế̼ v̼à̼ l̼ự̼a̼ c̼h̼ọ̼n̼ d̼ụ̼n̼g̼ c̼ụ̼ p̼h̼ù̼ h̼ợ̼p̼. Đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼,̼ v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼ d̼ụ̼n̼g̼ c̼ụ̼,̼ b̼ộ̼ p̼h̼ậ̼n̼ s̼i̼n̼,̼h̼ d̼,̼ụ̼c̼,̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ t̼h̼ê̼m̼ d̼ầ̼u̼ b̼ô̼i̼ t̼r̼ơ̼n̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼á̼c̼ n̼h̼ẹ̼ n̼h̼à̼n̼g̼,̼ t̼r̼á̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼á̼c̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼h̼ô̼ b̼ạ̼o̼ đ̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼â̼y̼ t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼ộ̼ p̼h̼ậ̼n̼ s̼i̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼.

Nguồn: https://tamducanbinh.com

Xem thêm: Thực tập sinh Việt Nam kể chuyện bị quấy rối tình dục, gạ gẫm bệnh hoạn tại Nhật Bản

Và đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm, theo lời nhận định của nhà báo Sunai Naoko.

“Giám đốc công ty hỏi tôi (bằng tiếng Nhật) rằng liệu tôi có muốn nuốt t̼i̼n̼h t̼r̼ù̼n̼g̼ của ông. Tôi đã không hiểu ý ông ta. Nhưng khi về nhà, tôi tra từ điển và cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng.”

Câu nói trên là lời thổ lộ của một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi (giấu tên), về thứ cô phải trải qua khi làm thực tập sinh cho một công ty tại Nhật Bản, trong buổi phỏng vấn với tờ NHK.

Theo bài phỏng vấn, người phụ nữ đã tới Nhật Bản từ mùa hè năm 2018, bắt đầu làm việc cho một công ty xây dựng. Trước khi đi, cô được hứa hẹn một vị trí giám sát sản phẩm. Nhưng thay vào đó, công việc thực sự cô nhận được là lắp ráp các thanh thép trong xưởng xây dựng.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải điều tệ nhất. Hầu hết các đồng nghiệp ở đó đều là đàn ông, và trải nghiệm q̼u̼ấ̼y̼ r̼ố̼i̼ tì̼n̼h d̼ụ̼c̼ bắt đầu gần như ngay lập tức. Từ người giám sát cho đến giám đốc công ty, tất cả đều tìm cách đụng chạm vào cô, thậm chí ép cô xem phim ảnh khiêu dâm.

- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Mùa xuân năm 2019 – sau khoảng 8 tháng làm thực tập sinh, một nam công nhân đã cố tình sờ mông cô khi đang làm việc. Người phụ nữ lập tức cầm ống thép ném vào người gã. Và trong ngày hôm đó, cô bị đuổi việc.

“Tôi đã cố giải thích lý do, nhưng chẳng ai lắng nghe” – cô chia sẻ.

Công ty thậm chí đã báo cáo lại với tổ chức sắp xếp việc làm cho cô, phàn nàn rằng cô “không làm theo hướng dẫn của người giám sát, liên tục gây rối tại nơi làm việc”. Dù còn 2 năm thực tập, cảnh cửa tiếp tục chương trình với cô đã đóng lại, buộc phải trở về Việt Nam.

NHK sau đó đã liên hệ với công ty, nhưng giám đốc bảo rằng ông không nghĩ những hành động tục tĩu của mình là q̼u̼ấ̼y̼ r̼ố̼i̼ tì̼n̼h d̼ụ̼c̼.

“Tôi có thể đã nói hoặc làm một số hành động tục tĩu, nhưng đó chỉ là đùa” – người này cho biết. “Tôi chưa từng nhận được lời phàn nàn nào từ cô ta hay các nhân viên khác, liên quan đến q̼u̼ấ̼y̼ r̼ố̼i̼ tì̼n̼h d̼ụ̼c̼. Tôi nghĩ cô ta đã bịa chuyện sao cho có lợi cho mình thôi.”

Bề nổi của tảng băng chìm, mặt trái đen tối của hệ thống

Theo Koshida Maiko, người phát ngôn của Kakehashi – tổ chức hỗ trợ người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản, kể từ năm 2015 có khoảng hơn 100 thực tập sinh kỹ thuật đã gọi đến cô để xin trợ giúp. 10% các cuộc gọi liên quan đến việc bị quấy rối hoặc tấn công tình dục. Cô cugnx tin rằng, những con số trên chỉ là bề nổi của một tảng băng lớn hơn.

“Những người dám đứng ra và tìm kiếm sự giúp đỡ là rất may mắn. Hầu hết các thực tập sinh đã không nhận ra mình là mục tiêu bị tấn công tình dục. Họ toàn tự đổ lỗi cho chính mình.”

- Ảnh 2.
Người phụ nữ trả lời phỏng vấn qua mạng với NHK

Koshida đã yêu cầu OTIT (Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật) đứng ra điều tra về các vụ tấn công tình dục đối với thực tập sinh nước ngoài. Tổ chức này vốn chịu trách nhiệm về đào tạo và bảo vệ các thực tập sinh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hồi âm.

“OTIT hồi đáp rất nhanh về các thắc mắc liên quan đến công việc và lương, nhưng tảng lờ yêu cầu điều tra về các vụ quấy rối với thực tập sinh” – Koshida cho biết.

Theo Sunai Naoko – nhà báo chuyên ghi nhận các vụ việc liên quan đến thực tập sinh, q̼u̼ấ̼y̼ r̼ố̼i̼ tì̼n̼h d̼ụ̼c̼ về bản chất là rất nan giải, bởi cấu trúc quyền lực quá lớn của các chương trình đào tạo như vậy.

- Ảnh 3.
Do quyền lực quá lớn của các chương trình đào tạo thực tập sinh, các nạn nhân thường không dám lên tiếng

“Nhiều thực tập sinh sống trong các khu nhà do công ty chủ quản cung cấp, nghĩa là chỗ ở của họ chịu sự kiểm soát bởi các ông chủ” – Naoko cho biết. “Mối liên hệ này làm tăng nguy cơ bị tấn công tình dục ngay cả sau giờ làm việc. Hơn nữa, các thực tập sinh có thể mất tất cả – không chỉ công việc mà còn là nơi ăn chốn ở nếu họ lên tiếng bất lợi cho chủ. Mà mất việc cũng có thể đồng nghĩa với việc mất quyền cư trú, nên thực sự rất khó để nói ra.”

Theo NHK, người phụ nữ Việt Nam đã về nước từ tháng 10/2019. Hiện tại cô đang làm việc tại địa phương, kiếm khoảng $220 mỗi tháng (hơn 5 triệu đồng), chưa bằng phân nửa con số khi còn làm thực tập sinh. Hiện tại cô vẫn còn khoản nợ hơn $5.500 để tới Nhật trước đó.

Advertisement

“Tôi đã muốn tiếp tục làm việc ở Nhật Bản, và tôi nghĩ mình có thể nếu không bị q̼u̼ấ̼y̼ r̼ố̼i̼ tì̼n̼h d̼ụ̼c̼” – cô cho biết. “Nhưng khi đó, tôi chỉ là một phụ nữ ngoại quốc, ở một vị trí mà họ có thể lợi dụng.”

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thuc-tap-sinh-viet-nam-ke-chuyen-bi-quay-roi-tinh-duc-ga-gam-benh-hoan-tai-nhat-ban-he-lo-mat-trai-cua-he-thong-qua-quyen-luc-162211604115909525.htm

Advertisement

About admin

Check Also

Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴋһᴏ́ᴄ ᴆᴇ̂́п Ρһᴀ́т ᴆ.Ɪᴇ̂п ᴋһɪ Пɡһᴇ Тɪп Ѕ.ᴏ̂́ᴄ ”Сᴏп Тгɑɪ Тһɪᴇ̣̂т ᴍᴀ̣пɡ Тгᴏпɡ ʟᴜ́ᴄ ᴆɪ ᴄһᴏ̂́пɡ Ԁɪ̣ᴄһ

Advertisement 𝖵ấт ᴠả ʟắᴍ ôпɡ Ьà ᴍớɪ ѕιɴʜ ᴆượᴄ ᴄậᴜ ᴄᴏп τɾɑι ᴄó ᴄάι ᴆầυ …

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼

Advertisement T̼á̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.