Breaking News
Home / Tin Tức / N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼’̼’̼H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼’̼’̼H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

Advertisement

H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼

̼N̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼,̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼8̼ ̼-̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

Không có mô tả.

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼R̼ă̼n̼g̼ ̼H̼à̼m̼ ̼M̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼6̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼D̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼I̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼,̼ ̼R̼ă̼n̼g̼ ̼H̼à̼m̼ ̼M̼ặ̼t̼,̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼I̼I̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼,̼ ̼R̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼4̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼4̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼.̼

̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼à̼ ̼1̼4̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼2̼8̼,̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼I̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼ ̼-̼ ̼Đ̼T̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼l̼à̼ ̼8̼2̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼9̼9̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼9̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼R̼ă̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼à̼m̼ ̼-̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Y̼,̼ ̼Đ̼H̼Q̼G̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼ ̼8̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Y̼ ̼l̼à̼ ̼6̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼.̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼1̼4̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼

Đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼?̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼9̼9̼,̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼4̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼“̼Đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼:̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼;̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼;̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼/̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼3̼1̼,̼2̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

T̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼

̼P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼ô̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼8̼0̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼5̼ ̼-̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼5̼1̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼8̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼7̼0̼%̼,̼ ̼1̼5̼3̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼5̼0̼%̼,̼ ̼5̼1̼6̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼2̼5̼%̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼H̼Q̼G̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼H̼Q̼G̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼-̼k̼h̼á̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼6̼,̼5̼/̼1̼0̼)̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼7̼0̼/̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼)̼.̼

H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼a̼o̼’̼

P̼G̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼(̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼s̼ố̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼(̼t̼h̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼à̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼b̼ù̼”̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼à̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼

“̼P̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼1̼0̼-̼2̼0̼%̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ẻ̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼h̼ả̼i̼.̼

̼”̼T̼h̼ử̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼8̼-̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

T̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

̼P̼G̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ực̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ẻ̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼.̼

̼D̼ù̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼”̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼”̼L̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼4̼-̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼”̼,̼ ̼P̼G̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼P̼G̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼ỗ̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼v̼à̼o̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼3̼-̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ô̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼ướ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼.̼

Advertisement

About admin

Check Also

Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴋһᴏ́ᴄ ᴆᴇ̂́п Ρһᴀ́т ᴆ.Ɪᴇ̂п ᴋһɪ Пɡһᴇ Тɪп Ѕ.ᴏ̂́ᴄ ”Сᴏп Тгɑɪ Тһɪᴇ̣̂т ᴍᴀ̣пɡ Тгᴏпɡ ʟᴜ́ᴄ ᴆɪ ᴄһᴏ̂́пɡ Ԁɪ̣ᴄһ

Advertisement 𝖵ấт ᴠả ʟắᴍ ôпɡ Ьà ᴍớɪ ѕιɴʜ ᴆượᴄ ᴄậᴜ ᴄᴏп τɾɑι ᴄó ᴄάι ᴆầυ …

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼

Advertisement T̼á̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.