157

au hơn một tuần chiếu sớm và sau ba ngày chính thức phát hành, tác phẩm thu về hơn 60 tỷ đồng, trái