Ax26

V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼K̼h̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ở̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼

̼S̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ở̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼5̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼k̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼.̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Không có mô tả.

T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼.̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼0̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼/̼n̼ă̼m̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼0̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼G̼R̼D̼P̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼,̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼c̼ỡ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼B̼O̼T̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼h̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼.̼0̼1̼9̼,̼1̼6̼h̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼4̼8̼2̼h̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

Không có mô tả.

C̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼b̼a̼y̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ă̼n̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼đ̼ỗ̼…̼)̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼,̼ ̼g̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼ợ̼…̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼h̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼K̼h̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ở̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼.̼

Không có mô tả.

Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼r̼e̼s̼o̼r̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

̼“̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼R̼i̼v̼e̼r̼s̼i̼d̼e̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼l̼à̼n̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼.̼.̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼L̼a̼n̼d̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼R̼i̼v̼e̼r̼s̼i̼d̼e̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼R̼i̼v̼e̼r̼s̼i̼d̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼m̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼á̼y̼,̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼.̼ ̼ ̼

̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼n̼g̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼;̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼R̼i̼v̼e̼r̼s̼i̼d̼e̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ý̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼–̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼”̼.̼

̼“̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼R̼i̼v̼e̼r̼s̼i̼d̼e̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼m̼2̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼,̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼q̼u̼a̼n̼g̼n̼a̼m̼.̼v̼n̼/̼n̼h̼a̼-̼d̼a̼t̼/̼b̼a̼t̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼s̼a̼n̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼n̼a̼m̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼-̼n̼a̼m̼-̼c̼a̼t̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼s̼a̼n̼-̼b̼a̼y̼-̼c̼h̼u̼-̼l̼a̼i̼-̼1̼0̼7̼6̼1̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *